Tin tức - Sự kiện

Sơ kết Kế hoạch Sưu tầm tài liệu, hiện vật của các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đầy tỉnh Hưng Yên năm 2022

Ngày 14.6, tại thị trấn Lương Bằng (Kim Động), Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 26/KH-SVHTTDL, ngày 22.4.2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Sưu tầm tài liệu, hiện vật của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Đức Hộ, Chủ tịch Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh; Vũ Nguyên Lý, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh. Cùng dự có các Trưởng ban liên lạc Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày các huyện, thị xã, thành phố; các cán bộ, viên chức Bảo tàng tỉnh Hưng Yên.

Hiện nay, Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh có 567 hội viên, sinh hoạt tại 10 Ban liên lạc Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện Kế hoạch số 26, công tác phối hợp giữa Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày từ tỉnh đến cơ sở với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo nội dung kế hoạch và các quy định về sưu tầm. Theo đó, từ ngày 26.4.2022 đến ngày 14.6.2022 đã sưu tầm được trên 100 tài liệu, hiện vật, hình ảnh có liên quan đến hoạt động của các chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày. Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Hưng Yên và Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các hội viên của hội hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa của việc sưu tầm, từ đó tự nguyện hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng tỉnh Hưng Yên phục vụ công tác gìn giữ, bảo quản và trưng bày, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” đến các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ…

Bảo tàng tỉnh Hưng Yên